Τo έργο

Το πρόγραμμα “ΔΑΚΟ-TECH” με κωδικό έργου Μ16ΣΥΝ2-00358 είναι εγκεκριμένο έργο του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», Δράση 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).

Το έργο υλοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης, στην περιοχή του Ηρακλείου και αποσκοπεί στην εφαρμογή, σε πιλοτικό ελαιώνα μεγάλης κλίμακας, σύγχρονων λύσεων ηλεκτρονικής, αυτοματισμών και πληροφορικής για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτιστοποίηση και την ακρίβεια εφαρμογής της μεθόδου των Δολωματικών Ψεκασμών (ΔΨ). σε συμφωνία με τους στόχους που έχει θέσει η στρατηγική της Ε.Ε. “από το χωράφι στο τραπέζι” (from farm to fork).

Η καινοτομία

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που εφαρμόζει ΔΨ – μέσω του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας (ΕΠΔ) – έναντι των ψεκασμών κάλυψης (ΨΚ) που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της, την Ιταλία και την Ισπανία. Τα βασικά καινοτόμα στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου που εκσυγχρονίζουν το ΕΠΔ είναι:

  • Η πλήρης κατάργηση των ΨΚ στους ελαιώνες του Συν/μού
  • Η χρήση αυτόματων ψεκαστικών διατάξεων που εξασφαλίζουν – για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο – τη ρύθμιση και τον έλεγχο της ψεκαζόμενης ποσότητας διαλύματος ανά δέντρο διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή των ΔΨ
  • Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή αναπαράσταση όλων των δεδομένων ψεκασμών (πορεία ελκυστήρα, σημεία ψεκασμών, ποσότητα σε κάθε σημείο ψεκασμού)
  • Η συνεχής, αδιάβλητη και προσωποποιημένη πληροφόρηση παραγωγών και επιστημονικού προσωπικού για την εξέλιξη της δακοπροστασίας
  • Η εφαρμογή πρακτικών βιώσιμης και αειφόρας γεωργίας για την παραγωγή ποιοτικότερων και ασφαλών τροφίμων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο