Επιχειρησιακό Σχέδιο

Το επιχειρησιακό σχέδιο θα εφαρμοστεί σε 4 πειραματικά τεμάχια αποτελούμενα από περίπου 20000 δέντρα των μελών του ΑΣ Σταβίων, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή δραστηριότητας του συνεταιρισμού. Ο εξειδικευμένος γεωπόνος του συνεταιρισμού υπό την καθοδήγηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, θα συντονίζει την υλοποίηση των απαιτούμενων γεωπονικών δράσεων και την ορθή εκτέλεση των ΔΨ  εντός των αγροκτημάτων.

Για τον εκσυγχρονισμό της Δακοκτονίας και ειδικότερα των ΔΨ θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

 1. Προετοιμασία & σχεδιασμός δράσεων-εγκατάσταση πιλοτικού ελαιώνα

   

  Αρχικά θα προσδιοριστούν τα αγροτεμάχια του πιλοτικού ελαιώνα και η αποτύπωση σε χάρτη των ζωνών εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών. Σε συνεργασία με τον επιβλέποντα γεωπόνο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα καταρτιστεί σχέδιο γεωπονικών (εντομολογικών) δράσεων και πρωτόκολλο αντιμετώπισης του δάκου, βάση των οποίων θα υλοποιηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο.

  Παραδοτέα:

  1. Επιλογή πιλοτικού/επιδεικτικού αγρού (χάρτης)
  2. Σχέδιο γεωπονικών δράσεων – πρωτόκολλο αντιμετώπισης του δάκου
 2. Αυτοματοποίηση δολωματικών ψεκασμών

   

  Θα εγκατασταθεί κατάλληλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός στις υπάρχουσες συμβατικές ψεκαστικές διατάξεις επιτρέποντας – για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο – τον έλεγχο και τη ρύθμιση της ψεκαζόμενης ποσότητας ανά δέντρο, με πλήρη καταγραφή της ψεκαζόμενης ποσότητας, της πορείας του ελκυστήρα και των σημείων ψεκασμού στον ελαιώνα. Τα δεδομένα δακοσυλλήψεων και ψεκασμών (τροχιά ελκυστήρα, ψεκασθείσα ποσότητα ανά δέντρο και σημεία ψεκασμών) θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.

  Παραδοτέα:

  1. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και αυτόματα ψεκαστικά
  2. Ψηφιακή πλατφόρμα αναπαράστασης δεδομένων δακοκτονίας
 3. Εφαρμογή και αξιολόγηση της καινοτόμας αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς

   

  Μέσω του πληροφοριακού συστήματος, το αρμόδιο προσωπικό και οι παραγωγοί θα γνωρίζουν την εξέλιξη του δακοπληθυσμού (χωρικά και χρονικά) και την κάλυψη των ελαιώνων σε επίπεδο ψεκασμών, προσφέροντας διαφάνεια και έγκαιρη/έγκυρη λήψη αποφάσεων, ενώ μέσω χημικών αναλύσεων ελαιόλαδου θα αναδειχθούν τα άριστα γευστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς την παρουσία υπολειμμάτων.

  Παραδοτέα:

  1. Έκθεση δεδομένων δακοπληθυσμών, δακοσυλλήψεων και ΔΨ (ανά έτος)
  2. Αποτελέσματα αναλύσεων υπολειμμάτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών ελαιόλαδου
 4. Επικοινωνία των αποτελεσμάτων

   

  Ο πιλοτικός ελαιώνας Σταβίων θα αποτελέσει πρότυπο επίδειξης και εκπαίδευσης για άλλους Συν/μούς ή/και ομάδες παραγωγών στην υιοθέτηση πρακτικών εκσυγχρονισμού του ΕΠΔ για μια αειφόρα και βιώσιμη ελαιοκαλλιέργεια, ενώ τα αποτελέσματα θα διαχυθούν με:

  1. Φυλλάδιο και ιστοσελίδα έργου
  2. Ημερίδες (2) ενημέρωσης για το Επιχειρησιακό Σχέδιο και τα αποτελέσματά του με παραγωγή προωθητικού φίλμ
  3. Συμμετοχή σε Εθνικό ή/και διεθνές Συνέδριο
  4. Ημέρα αγρού – επίδειξη αυτόματων ψεκαστικών και ψηφιακής πλατφόρμας
  5. Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονικές βάσεις ΕΑΔ και EIP-AGRI.
 5. Διαχείριση του Έργου

   

  Ο συντονιστής θα αναλάβει τη διαχείριση του έργου και τον συντονισμό της Ε.Ο., την οικονομική και διοικητική διαχείριση καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου.

  Παραδοτέα:

  1. Αίτηση Στήριξης,
  2. Αίτηση Πληρωμής και Έκθεση ορκωτού Λογιστή 
  3. Ενημερωτικό δελτίο και έκθεση προόδου

Προετοιμασία & σχεδιασμός δράσεων-εγκατάσταση πιλοτικού ελαιώνα

 

Θα γίνει ο αρχικός προσδιορισμός των αγροτεμαχίων- πιλοτικού ελαιώνα και η αποτύπωση σε χάρτη της ζώνης εφαρμογής του δολωματικού ψεκασμού. Σε συνεργασία με τον επιβλέποντα γεωπόνο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα καταρτιστεί σχέδιο γεωπονικών (εντομολογικών) δράσεων και πρωτόκολλο αντιμετώπισης του δάκου, με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθεί η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου.

Παραδοτέα:

 1. Επιλογή πιλοτικού/επιδεικτικού αγρού (χάρτης)
 2. Σχέδιο γεωπονικών δράσεων – πρωτόκολλο αντιμετώπισης του δάκου

Αυτοματοποίηση ΔΨ (ΕΛΜΕΠΑ)

 

Θα εγκατασταθεί κατάλληλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός στις υπάρχουσες συμβατικές ψεκαστικές διατάξεις επιτρέποντας – για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο – τον έλεγχο και τη ρύθμιση της ψεκαζόμενης ποσότητας ανά δέντρο, με πλήρη καταγραφή της ψεκαζόμενης ποσότητας, της πορείας του ελκυστήρα και των σημείων ψεκασμού στον ελαιώνα. Τα δεδομένα δακοσυλλήψεων και ψεκασμών (τροχιά ελκυστήρα, ψεκασθείσα ποσότητα ανά δέντρο και σημεία ψεκασμών) θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.

Παραδοτέα:

 1. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και αυτόματα ψεκαστικά
 2. Ψηφιακή πλατφόρμα αναπαράστασης δεδομένων δακοκτονίας

Εφαρμογή και αξιολόγηση της καινοτόμας αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς

 

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος, το αρμόδιο προσωπικό και οι παραγωγοί θα γνωρίζουν την εξέλιξη του δακοπληθυσμού (χωρικά και χρονικά) και την κάλυψη των ελαιώνων σε επίπεδο ψεκασμών, προσφέροντας διαφάνεια και έγκαιρη/έγκυρη λήψη αποφάσεων, ενώ μέσω χημικών αναλύσεων ελαιόλαδου θα αναδειχθούν τα άριστα γευστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς την παρουσία υπολειμμάτων.

Παραδοτέα:

 1. Έκθεση δεδομένων δακοπληθυσμών, δακοσυλλήψεων και ΔΨ (ανά έτος)
 2. Αποτελέσματα αναλύσεων υπολειμμάτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών ελαιόλαδου

Επικοινωνία των αποτελεσμάτων

 

Ο πιλοτικός ελαιώνας Σταβίων θα αποτελέσει πρότυπο επίδειξης και εκπαίδευσης για άλλους Συν/μούς ή/και ομάδες παραγωγών στην υιοθέτηση πρακτικών εκσυγχρονισμού του ΕΠΔ για μια αειφόρα και βιώσιμη ελαιοκαλλιέργεια, ενώ τα αποτελέσματα θα διαχυθούν με:

 1. Φυλλάδιο και ιστοσελίδα έργου
 2. Ημερίδες (2) ενημέρωσης για το Επιχειρησιακό Σχέδιο και τα αποτελέσματά του με παραγωγή προωθητικού φίλμ
 3. Συμμετοχή σε Εθνικό ή/και διεθνές Συνέδριο
 4. Ημέρα αγρού – επίδειξη αυτόματων ψεκαστικών και ψηφιακής πλατφόρμας
 5. Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονικές βάσεις ΕΑΔ και EIP-AGRI.

Διαχείριση του Έργου

 

Ο συντονιστής θα αναλάβει τη διαχείριση του έργου και τον συντονισμό της Ε.Ο., την οικονομική και διοικητική Διαχείριση καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου.

Παραδοτέα:

 1. Αίτηση Στήριξης,
 2. Αίτηση Πληρωμής και Έκθεση ορκωτού Λογιστή 
 3. Ενημερωτικό δελτίο και έκθεση προόδου
Μετάβαση στο περιεχόμενο